Αμφιβολίτης είναι χονδροειδής μεταμορφωμένος βράχος, που αποτελείται κυρίως από ορυκτό αμφίβολο και πλαγιόκλαδο αστριός. Μπορεί επίσης να περιέχει μικρές ποσότητες άλλων μεταμορφωτικών ορυκτά όπως βιοτίτη, επιδότης, λυχνίτης, βολλαστονίτης, ανδαλουσίτης, σταυρολίτης, κυανίτη, να σιλιμανίτης. Ο αμφιβολίτης βρίσκεται γύρω από εισβολές μεταμορφωμένων και πυριγενών πετρωμάτων που στερεοποιούνται μεταξύ άλλων βράχους που βρίσκονται μέσα στη Γη. Επίσης, ο αμφιβολίτης έχει σημαντικά συστατικά που βρίσκονται τόσο σε ηφαιστειακά όσο και σε πλουτονικά πετρώματα που κυμαίνονται σε σύσταση από γρανιτικούς έως γαββρουικούς. Ο σχηματισμός του αμφιβολίτη έγινε πριν από εκατομμύρια χρόνια και βρίσκεται σήμερα σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο.

Όνομα: Αμφιβολία, προέρχεται από την ελληνική λέξη αμφίβολος, που σημαίνει «διφορούμενος» και ονομάστηκε από τον διάσημο Γάλλο κρυσταλλογράφο και ορυκτολόγο Rene'-Just Hauy (1801).

Χρώμα: Κυρίως πράσινο, καφέ ή μαύρο

Group: Μεταμορφωμένος βράχος

Υφή: Μεταμορφωμένο πέτρωμα χονδρόκοκκο, γνεισσόζη ή γκρανοφέλσιο

Κύρια ορυκτά: Αμφίβολο και άστριος πλαγιόκλας

Βοηθητικά ορυκτά: Βιοτίτης, επιδότης, λυχνίτης, βολλαστονίτης, ανδαλουσίτης, σταυρόλιθος, κυανίτηκαι σιλιμανίτης

Ταξινόμηση Αμφιβολίτη

Η ταξινόμηση του Αμφιβολίτη βασίζεται στις ακόλουθες δηλώσεις:

1) Οι τροπικές συνθέσεις των αμφιβολιτών δείχνουν ότι οι περισσότεροι από αυτούς περιέχουν περισσότερο από 50% αμφιβολιών, αλλά αυτές με 50 έως 30% δεν είναι ασυνήθιστες. Η περιεκτικότητα σε αμφιβολία και πλαγιόκλαση μαζί είναι ως επί το πλείστον υψηλότερη από 90% και μπορεί να είναι έως και 75%.

2) Το χρώμα του αμφίβολου είναι πράσινο, καφέ ή μαύρο στο δείγμα στο χέρι και πράσινο ή καφέ σε λεπτή τομή. Οι κοινές ποικιλίες είναι η τσερμακιτική και η μαγνησιο- και σιδηρο-κορνμπλέντε.

3) Το Plagioclase είναι το κυρίαρχο ανοιχτόχρωμο συστατικό, η ποσότητα του χαλαζίας or επιδότης ή ο σκαπολίτης πρέπει να είναι χαμηλότερος από αυτόν του πλαγιόκλατου.

4) Το κλινοπυροξένιο, όπου υπάρχει, θα πρέπει να είναι λιγότερο άφθονο από το αμφίβολο (hornblende). Πότε πυροξένιο επικρατεί, το πέτρωμα θα πρέπει να ονομάζεται πέτρωμα hornblende-pyroxene ή ασβεστοπυριτικό πέτρωμα, ανάλογα με τη σύνθεσή του και τη σύνθεση του κλινοπυροξένιου.

5) Η παρουσία άλλων βασικών ορυκτών συστατικών (>5%) εκφράζεται με το αντίστοιχο πρόθεμα σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες SCMR (π.χ. λυχνίτης αμφιβολίτης, αμφιβολίτης πυροξενίου, αμφιβολίτης χαλαζία κ.λπ.).

6) Ο αμφιβολίτης χαρακτηρίζεται από την παρουσία ορυκτών που φέρουν υδροξυλικά (αμφίβολα, βιοτίτη), που υπερισχύουν των χωρίς υδροξυλικά (γρανάτης, diopside). Το όριο με την υψηλότερη βαθμίδα, κοκκώδης-φάση μεταμορφικά πετρώματα, καθορίζεται από την εμφάνιση της ορθοπυροξένης.

Χημική Σύνθεση Αμφιβολίτη

Οι αμφιβολίτες ορίζουν ένα συγκεκριμένο σύνολο συνθηκών θερμοκρασίας και πίεσης γνωστές ως αμφιβολίτες, με θερμοκρασία από 500 έως 750 °C και πιέσεις 8-7 kbar. Αλλαγές σε ορυκτολογία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πρωτόλιθο, ωστόσο, η παραγωγή άφθονου γρανάτη και hornblende είναι πιο χαρακτηριστικές. Οι νατρικοί άστριοι είναι ολιγοκλάση και όχι ο αλβίτης που κυριαρχεί στον κατώτερο Τ. Βιοτίτη και Μοσχοβίτης είναι και τα δύο σε αφθονία σε πελιτικά πετρώματα αμφιβολιτικών προσωπείων. Kyanite και ο σιλιμανίτης παράγονται συχνά με αντίδραση μοσχοβίτης και χαλαζία.

Τα τυπικά συγκροτήματα για διαφορετικούς πρωτολίθους περιλαμβάνουν:

Mafic Protolith: hornblende + ολιγοκλάση ± επίδοτο ± αλαμανδίνης γρανάτης ± τιτανίτης ± χαλαζία ± χλωρίτης ± βιοτίτης.

Πελιτικό Πρωτόλιθος: βιοτίτης ± μοσχοβίτης ± ολιγοκλάση ± γρανάτης αλμανδίνης ± κορδιερίτης (χαμηλό-P) ± ανδαλουσίτης (χαμηλό-P) ± κυανίτης (υψηλό-P) ± σιλλιμανίτης (μέτρια-P, και/ή υψηλό-T) ± σταυρόλιθος (υψηλό -T) ± γραφίτης ± τιτανίτης.

Πρωτόλιθος χαλαζία-αστροπαθητικός: ολιγοκλάση + αλκάλιο άστριος + μοσχοβίτης + βιοτίτης ± hornblende.

Ασβεστοπυριτικό Πρωτόλιθος: ασβεστίτης, δολομίτης λίθος, χαλαζίας, διοψίδιο, τρεμολίτης, forsterite, χονδροειδής γρανάτης, hornblende, κλινοζωϊσίτης.

Σχηματισμός του Αμφιβολιτικού Βράχου

Ο αμφιβολίτης είναι ένα πέτρωμα που σχετίζεται με τα συγκλίνοντα όρια των πλακών όπου η θερμότητα και η πίεση προκαλούν περιφερειακή μεταμόρφωση μαφικών πυριγενών πετρωμάτων όπως π. βασάλτης και γάβρος ή από τον πηλό πλούσιο ιζηματογενή πετρώματα αυτό μπορεί να είναι είτε μάργες or greywacke. Η μεταμόρφωση μερικές φορές ισοπεδώνει και επιμηκύνει τους ορυκτούς κόκκους που παράγουν σχιστολιθικότητα στο βράχο.

Ορθο-αμφιβολίτες εναντίον παρα-αμφιβολίτες

Μεταμορφωμένα πετρώματα που αποτελούνται κυρίως από αμφιβολία, αλβίτη, με δευτερεύοντα επίδοτο, zoisite, χλωρίτης, χαλαζίας, σφαίρακαι το βοηθητικό λευκοξένιο, ιλμενίτης και μαγνητίτης που έχουν πρωτόλιθο πυριγενούς πετρώματος είναι γνωστά ως Ορθοαμφιβολίτες.

Παρααμφιβολίτες θα έχει γενικά το ίδιο σύνολο ορυκτών ισορροπίας με τους ορθοαμφιβολίτες, με περισσότερο βιοτίτη, και μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερο χαλαζία, αλβίτη και ανάλογα με τον πρωτόλιθο, περισσότερο ασβεστίτη/αραγονίτη και βολλαστονίτη.

Ουραλίτης

Οι ουραλίτες είναι συγκεκριμένοι υδροθερμικά αλλοιωμένοι πυροξενίτες. κατά τη διάρκεια της αυτογενούς υδροθερμικής κυκλοφορίας η κύρια ορυκτολογία τους πυροξενίου και πλαγιόκλασου κ.λπ. έχει αλλοιωθεί σε ακτινόλιθο και σαουσουρίτη (αλβίτη + επίδοτο). Η υφή είναι χαρακτηριστική, το πυροξένιο έχει αλλοιωθεί σε ασαφή, ακτινικά διατεταγμένο ακτινόλιθο ψευδομορφικά μετά το πυροξένιο και σαουσουριτισμένη πλαγιόκλαση.

Επιδιορίτης

Ο αρχαϊκός όρος επιδιορίτης χρησιμοποιείται μερικές φορές για να αναφέρεται σε έναν μεταμορφωμένο ορθο-αμφιβολίτη με πρωτόλιθο διορίτης, γάβρο ή άλλο μαφικό παρεμβατικό ροκ. Στον επιδιορίτη το αρχικό κλινοπυροξένιο (πιο συχνά αυγίτης) έχει αντικατασταθεί από τον ινώδη αμφίβολο ουραλίτη.

Που βρίσκεται

Αυτός ο κοινός μεταμορφωμένος βράχος βρίσκεται σε όλο τον κόσμο, με ποικίλα χημικά στοιχεία από κατάθεση σε κατάθεση. Αρχικά ξεκινά ως πυριγενές πέτρωμα όπως ο βασάλτης, αν και όλα τα αρχικά υλικά δεν μπορούν να προσδιοριστούν λόγω της μεταμορφωτικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το βασικό υλικό εκτίθεται σε ορυκτά που μεταφέρονται στο νερό, τα οποία συνδυάζονται για να σχηματίσουν το νέο βράχο.

Ο αμφιβολίτης (ή hornblende) μπορεί επίσης να βρεθεί ως εγκλείσματα στα βρύα αχάτη, δενδριτικός αχάτης και ζωησίτης. Ο αμφιβολίτης βρίσκεται συνήθως σε περιοχές όπου έχουν σχηματιστεί βουνά. καταθέσεις έχουν βρεθεί σε κάθε ήπειρο εκτός από την Ανταρκτική.

Χρήσεις του The Rock

Ο αμφιβολίτης ήταν ένα αγαπημένο υλικό για την παραγωγή ατζών (παπούτσια-τελικά-κέλτ) στην επιτακτική ευρωπαϊκή πρώιμη νεολιθική (πολιτισμοί Linearbandkeramic και Rössen).

Ο Αμφιβολίτης είναι μια πέτρα όχι ασυνήθιστου μεγέθους που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, στην πλακόστρωση, στην επεξεργασία κατοικιών, ειδικά λόγω της ελκυστικής υφής, του σκούρου χρωματισμού, της σκληρότητας και της δυνατότητας στίλβωσης και της εξοπλισμένης διαθεσιμότητάς του.

Ο Αμφιβολίτης έχει ποικίλες χρήσεις στον κατασκευαστικό κλάδο. Είναι πιο δύσκολο από ασβεστόλιθος και βαρύτερο από γρανίτης. Αυτές οι ιδιότητες το καθιστούν επιθυμητό για ορισμένες χρήσεις. Ο αμφιβολίτης εξορύσσεται και θρυμματίζεται για χρήση ως αδρανή στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και ως πέτρα έρματος στην κατασκευή σιδηροδρόμων. Επίσης εξορύσσεται και κόβεται για χρήση ως πέτρα διάστασης.

Η πέτρα υψηλότερης ποιότητας εξορύσσεται, κόβεται και γυαλίζεται για αρχιτεκτονική χρήση. Χρησιμοποιείται ως πέτρα πρόσοψης στο εξωτερικό των κτιρίων και χρησιμοποιείται ως πλακάκι δαπέδου και πάνελ σε εσωτερικούς χώρους. Μερικά από τα πιο ελκυστικά κομμάτια κόβονται για χρήση ως πάγκοι. Σε αυτές τις αρχιτεκτονικές χρήσεις, ο αμφιβολίτης είναι ένας από τους πολλούς τύπους πέτρας που πωλούνται ως «μαύρος γρανίτης».

Γεμολόγοι και εργάτες λαπιδαρίων ανακάλυψαν ότι κάποιο πέτρωμα αμφιβολίτη παράγει ένα αστραφτερό αποτέλεσμα όταν γυαλίζεται. Χρησιμοποιούν στρογγυλεμένα και γυαλισμένα κομμάτια αμφιβολίτη για διάφορα κοσμήματα.

Υπάρχουν πολλές επιλογές για τον αμφιβολίτη ως πέτρα διάστασης. Μάρμαρο, γρανίτης και χαλαζίτηςΓια παράδειγμα, όλα μπορούν να γυαλιστούν και να χρησιμοποιηθούν ως πρόσοψη στο εσωτερικό και το εξωτερικό των κτιρίων. Σε ορισμένα περιβάλλοντα ακόμη αμμόπετρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή κτιρίων. Τελικά, ο αμφιβολίτης επιλέγεται για το ιδιαίτερο χρώμα, την υφή και τη συνολική εμφάνιση που δίνει σε ένα κτίριο. Τα υποκατάστατα που παρέχουν παρόμοια εμφάνιση περιλαμβάνουν πλαστικά και ορισμένες ποικιλίες άλλων σκούρων πετρωμάτων όπως ο σκούρος γρανίτης.

Γεγονότα για το The Rock

 • Τα μεταμορφωμένα πετρώματα σχηματίζονται από τη θέρμανση των προϋπαρχόντων πετρωμάτων. Η θερμότητα που παρέχεται σε ένα βράχο αλλάζει τις ορυκτολογικές και φυσικές αλλαγές που ονομάζονται μεταμορφικά πετρώματα.
 • Ο αμφιβολίτης διαβρώνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αιολική διάβρωση, η θαλάσσια διάβρωση, η διάβρωση των παγετώνων και η χημική διάβρωση είναι όλοι οι τύποι διάβρωσης που επηρεάζουν τους αμφιβόλους.
 • Η υψηλότερη ποιότητα του αμφιβολίτη εξορύσσεται για συγκεκριμένες χρήσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
 • Ο Αμφιβολίτης έχει συχνά χαρακτηριστικά που είναι λεία στην αφή, μεταβλητή μήτρα και λαμπερή όψη.
 • Επειδή ο αμφιβολίτης είναι σκληρότερος από τον ασβεστόλιθο και βαρύτερος από τον γρανίτη, εξορύσσεται και θρυμματίζεται και χρησιμοποιείται για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμων.
 • Σύμφωνα με μια ποικιλία χαρακτηριστικών όπως η υφή, η εμφάνιση, η σκληρότητα, η ράβδωση, η σκληρότητα και η αντοχή, ένας αμφιβολίτης χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις της αρχαιότητας, όπως τεχνουργήματα, γλυπτά και μικρά ειδώλια.
 • Ο αμφιβολίτης χρησιμοποιείται συχνά εμπορικά σε δείκτες νεκροταφείων, αναμνηστικές ταμπλέτες και δημιουργία έργων τέχνης
 • Ο Αμφιβολίτης χρησιμοποιείται για εξωτερικές οικοδομικές πέτρες, πέτρες πρόσοψης, κράσπεδα και λιθόστρωτα.
 • Ο Αμφιβολίτης χρησιμοποιείται για εσωτερικούς πάγκους, εισόδους, πλακάκια δαπέδου και σε ξενοδοχεία και κουζίνες.
 • Όταν εντοπίζεται η παρουσία υδροξυλομάδων στη δομή των αμφιβόλων, μειώνει τη θερμική τους σταθερότητα σε σχέση με τα πιο πυρίμαχα (ανθεκτικά στη θερμότητα) πυροξένια.
 • Οι αμφίβολοι έχουν ομάδες υδροξυλίου στη δομή τους και θεωρούνται ένυδρα πυριτικά άλατα που είναι σταθερά μόνο σε ένυδρα περιβάλλοντα όπου το νερό μπορεί να βρεθεί και να ενσωματωθεί στη δομή
 • Τις περισσότερες φορές, οι αμφίβολοι σχηματίζονται ως αμιστιώδη (ινώδη) συσσωματώματα, ακτινοβολούντα σπρέι και μακροί πρισματικοί κρύσταλλοι.
 • Ο αμφιβολίτης μπορεί να κρυσταλλωθεί σε πυριγενή και μεταμορφωμένα πετρώματα με ευρύ φάσμα χημικών ουσιών λόγω του μεγάλου εύρους χημικών υποκαταστάσεων που επιτρέπονται στην κρυσταλλική δομή.
 • Σύμφωνα με τον Βρετανό ορυκτολόγο Bernard E. Leake, υπάρχουν 5 μεγάλες ομάδες αμφιβολιών που οδηγούν σε 76 χημικά καθορισμένες συνθέσεις.

αναφορές