Μηχανική Γεωλογία

Αρχική Κλάδους Γεωλογίας Μηχανική Γεωλογία
Η μηχανική γεωλογία είναι ορισμένα προβλήματα μηχανικής που επιλύονται με τη χρήση γεωλογικών γνώσεων. Γεωλογία μηχανικής κατανόησης γεωλογικών φαινομένων, γεωλογικών προβλημάτων και επίλυσης προβλημάτων μηχανικής. Οι γεωλόγοι μηχανικοί παρέχουν γεωλογικές και γεωτεχνικές συστάσεις, σχεδιασμό ανθρώπινης ανάπτυξης, ανάλυση σε διάφορους τύπους κατασκευών.

Κατασκευή Φράγματος

Η κατασκευή φραγμάτων περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, το σχεδιασμό και την κατασκευή κατασκευών που κατασκευάζονται κατά μήκος ποταμών ή άλλων υδάτινων μαζών με σκοπό την...

Κατασκευή σήραγγας

Η εισαγωγή στην κατασκευή σήραγγας περιλαμβάνει την κατανόηση του σκοπού, της ιστορίας και των βασικών στοιχείων της κατασκευής σήραγγας. Μια σήραγγα είναι μια υπόγεια διάβαση που ανασκάπτεται μέσα από χώμα,...

Μηχανική Γεωλογία Κατασκευών

Η μηχανική γεωλογία διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στα κατασκευαστικά έργα. Παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους και των πετρωμάτων,...

Εργαστηριακές Δοκιμές Δείγματα εδάφους και βράχων

Οι εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα εδάφους και πετρωμάτων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη γεωτεχνική μηχανική. Εκτελούνται για τον προσδιορισμό της φυσικής, μηχανικής και υδραυλικής...

Σταθερότητα πρανών και κατολισθήσεις

Η ευστάθεια κλίσης αναφέρεται στην ικανότητα μιας πλαγιάς ή μιας πλαγιάς να αντιστέκεται στην καθοδική κίνηση ή την κατάρρευση εδάφους και υλικών βράχου. Κατολισθήσεις...

Επιτόπια δοκιμή

Η επιτόπια δοκιμή αναφέρεται σε μεθόδους δοκιμών που πραγματοποιούνται απευθείας στο έδαφος, στο βράχο ή στο έδαφος σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Αυτά τα τεστ είναι...

Τεχνικές διερεύνησης τοποθεσίας

Η έρευνα τοποθεσίας είναι μια κρίσιμη πτυχή της γεωτεχνικής μηχανικής, η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις γεωλογικές και γεωτεχνικές ιδιότητες μιας τοποθεσίας. Περιλαμβάνει την...

Μηχανική Γεωλογία

Η μηχανική γεωλογία είναι ένας κλάδος της γεωλογίας που επικεντρώνεται στη μελέτη των γεωλογικών διεργασιών, των υλικών και των φυσικών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν...