Υδρογεωλογία

Υδρογεωλογία είναι η επιστήμη που ασχολείται κυρίως με τα υπόγεια ύδατα.

Με την ευρεία έννοια, η υδρολογία αντιμετωπίζει:

  • περιστατικό,
  • κατανομή,
  • κίνηση,
  • και χημεία όλων των υδάτων της γης.

Υδροφόροι και Υδροφόροι

Οι υδροφορείς και οι υδροφορείς είναι γεωλογικοί σχηματισμοί που παίζουν καθοριστικό ρόλο στον υδρολογικό κύκλο και στη διαθεσιμότητα των υπόγειων υδάτων. Οι υδροφόροι ορίζοντες είναι πορώδεις και διαπερατοί...

Εξάτμιση και Διαπνοή

Η διαδικασία μέσω της οποίας το νερό μεταφέρεται από την επιφάνεια της Γης (επιφάνεια γης, ελεύθερες επιφάνειες νερού, εδαφικό νερό κ.λπ.) στην ατμόσφαιρα ονομάζεται εξάτμιση. Κατά τη διαδικασία εξάτμισης η λανθάνουσα θερμότητα της εξάτμισης λαμβάνεται από την επιφάνεια της εξάτμισης. Επομένως η εξάτμιση θεωρείται ως διαδικασία ψύξης. Η εξάτμιση από την επιφάνεια του εδάφους, τις ελεύθερες υδάτινες επιφάνειες, το νερό του εδάφους κ.λπ. έχουν μεγάλη σημασία στις υδρολογικές και μετρολογικές μελέτες,

Στοιχεία του Υδρολογικού Κύκλου

Κατακρήμνιση Η κατακρήμνιση είναι η απελευθέρωση νερού από την ατμόσφαιρα για να φτάσει στην επιφάνεια της γης. Ο όρος «κατακρήμνιση» καλύπτει όλες τις μορφές νερού που απελευθερώνονται από...

Υδρογεωλογία

Η υδρογεωλογία είναι ένας κλάδος της γεωλογίας που ασχολείται με τη μελέτη της κατανομής, της κίνησης και της ποιότητας του νερού στο υπέδαφος. Η υδρογεωλογία είναι...