Αρχική Ορυκτά Φωσφορικά

Φωσφορικά

Τα φωσφορικά ορυκτά χαρακτηρίζονται μέσω της τετραεδρικής μονάδας [PO4]τριών−, παρά το γεγονός ότι η δομή μπορεί να γενικευθεί και ο φώσφορος αντικαθίσταται από αντιμόνιο, αρσενικό ή βανάδιο. Το πιο κοινό φωσφορικό άλας είναι η ομάδα του απατίτη. Τα μη ασυνήθιστα είδη εντός αυτής της οργάνωσης είναι ο φθοραπατίτης (Ca5(PO4)3F), ο χλωραπατίτης (Ca5(PO4)3Cl) και ο υδροξυλαπατίτης (Ca5(PO4)3(OH)). Τα μέταλλα αυτής της ομάδας είναι τα κύρια κρυσταλλικά συστατικά των δοντιών και των οστών στα σπονδυλωτά.