Η έρευνα τοποθεσίας είναι μια κρίσιμη πτυχή της γεωτεχνικής μηχανικής, η οποία παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις γεωλογικές και γεωτεχνικές ιδιότητες μιας τοποθεσίας. Περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των υπόγειων συνθηκών μιας τοποθεσίας, όπως η γεωλογία, οι ιδιότητες του εδάφους και των πετρωμάτων, οι συνθήκες των υπόγειων υδάτων και άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός έργου.

Η έρευνα τοποθεσίας είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας κατασκευής, καθώς βοηθά τους μηχανικούς και τους σχεδιαστές να κατανοήσουν τις συνθήκες του εργοταξίου και να αναπτύξουν κατάλληλα σχέδια θεμελίωσης και μεθόδους κατασκευής που είναι ασφαλείς, οικονομικές και βιώσιμες. Χρησιμοποιείται επίσης για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων ή κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια ή την απόδοση ενός έργου.

Η επιτόπια έρευνα διεξάγεται συνήθως σε διάφορα στάδια, συμπεριλαμβανομένης μιας προκαταρκτικής έρευνας, μιας αναγνώρισης τοποθεσίας και μιας λεπτομερούς έρευνας. Το είδος και το εύρος της έρευνας θα εξαρτηθεί από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του έργου, καθώς και από το επίπεδο κινδύνου που σχετίζεται με τις συνθήκες του χώρου.

Γεωτρήσεις και δειγματοληψίες

Τεχνικές για τη διερεύνηση του χώρου

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση του χώρου, ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου και τη φύση της τοποθεσίας. Μερικές κοινές τεχνικές περιλαμβάνουν:

 1. Μελέτες γραφείου: Αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή και την εξέταση όλων των διαθέσιμων δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται με τον ιστότοπο και τη γύρω περιοχή, συμπεριλαμβανομένων γεωλογικούς χάρτες, αεροφωτογραφίες, ιστορικά αρχεία και αναφορές προηγούμενων ερευνών.
 2. Αναγνώριση τοποθεσίας: Αυτό περιλαμβάνει επίσκεψη στην τοποθεσία για να κάνετε παρατηρήσεις και να πραγματοποιήσετε μετρήσεις, όπως χαρτογράφηση χαρακτηριστικών της επιφάνειας, αξιολόγηση της κατάστασης των υφιστάμενων κατασκευών και εντοπισμός πιθανών κινδύνων.
 3. Γεωφυσικές έρευνες: Αυτές περιλαμβάνουν τη χρήση διαφόρων τεχνικών για τη μέτρηση και τη χαρτογράφηση των φυσικών ιδιοτήτων του υπεδάφους, όπως η ηλεκτρική ειδική αντίσταση, η μαγνητική επιδεκτικότητα και σεισμικά κύματα. Παραδείγματα γεωφυσικών τεχνικών περιλαμβάνουν ραντάρ διείσδυσης στο έδαφος, σεισμική ανάκλαση και διάθλαση και απεικόνιση ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης.
 4. Γεωτρήσεις και δειγματοληψίες: Αυτό περιλαμβάνει τη διάνοιξη γεωτρήσεων ή την εκσκαφή λάκκων δοκιμής για τη λήψη δειγμάτων εδάφους και πετρωμάτων, τα οποία μπορούν να αναλυθούν στο εργαστήριο για να προσδιοριστούν οι φυσικές και μηχανικές τους ιδιότητες.
 5. Επιτόπια δοκιμή: Αυτές οι δοκιμές πραγματοποιούνται επί τόπου για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων του εδάφους και των πετρωμάτων στη φυσική τους κατάσταση. Παραδείγματα επιτόπιων δοκιμών περιλαμβάνουν Τυπική δοκιμή διείσδυσης (SPT), δοκιμή διείσδυσης κώνου (CPT) και δοκιμή πιεσόμετρου.
 6. Εργαστηριακές δοκιμές: Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση δειγμάτων εδάφους και πετρωμάτων σε ένα εργαστήριο για τον προσδιορισμό των φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων τους. Παραδείγματα εργαστηριακών δοκιμών περιλαμβάνουν ανάλυση μεγέθους κόκκων, δοκιμή τριαξονικής συμπίεσης και δοκιμή άμεσης διάτμησης.
 7. Περιβαλλοντικές δοκιμές: Αυτές οι δοκιμές πραγματοποιούνται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών συνθηκών της τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ρύπων στο έδαφος, τα υπόγεια ύδατα και τα επιφανειακά ύδατα. Παραδείγματα περιβαλλοντικών δοκιμών περιλαμβάνουν δειγματοληψία εδάφους και υπόγειων υδάτων και ανάλυση για βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες και άλλους ρύπους.
 8. Τηλεπισκόπηση: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση δορυφορικών ή εναέριων εικόνων για τη χαρτογράφηση και ανάλυση της τοποθεσίας και των γύρω περιοχών. Η τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό προτύπων χρήσης γης, βλάστησης, τοπογραφίας και άλλων χαρακτηριστικών που μπορούν να επηρεάσουν την καταλληλότητα και την ανάπτυξη της τοποθεσίας.

Αυτές οι τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό για να παρέχουν μια ολοκληρωμένη κατανόηση του ιστότοπου και των χαρακτηριστικών του.

Γεωφυσικές Τεχνικές

Οι γεωφυσικές τεχνικές είναι ένα σύνολο μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα τοποθεσίας για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπόγειες γεωλογικές συνθήκες, χωρίς την ανάγκη εκσκαφής ή γεωτρήσεων. Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν τη μέτρηση διαφόρων φυσικών ιδιοτήτων του υπεδάφους, όπως η πυκνότητα, η μαγνητική επιδεκτικότητα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, η σεισμική ταχύτητα και άλλες. Τα δεδομένα που συλλέγονται από γεωφυσικές έρευνες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εικόνων και μοντέλων του υπεδάφους, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό γεωλογικών δομών, όπως π.χ. σφάλματα, κατάγματα και αλλαγές στη λιθολογία. Μερικές από τις κοινώς χρησιμοποιούμενες γεωφυσικές τεχνικές στην έρευνα της τοποθεσίας περιλαμβάνουν:

 1. Σεισμική αντανάκλαση: Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη δημιουργία σεισμικών κυμάτων χρησιμοποιώντας μια πηγή και τη μέτρηση των ανακλώμενων κυμάτων χρησιμοποιώντας αισθητήρες. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας 2D ή 3D εικόνας του υπεδάφους.
 2. Τομογραφία ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης (ΕΡΤ): Αυτή η τεχνική μετρά την ηλεκτρική ειδική αντίσταση των υλικών του υπόγειου χώρου περνώντας ένα ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του εδάφους και μετρώντας τη διαφορά τάσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός μοντέλου της υπόγειας επιφάνειας.
 3. Ραντάρ εδάφους διείσδυσης (GPR): Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη μετάδοση και λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων προς και από το υπέδαφος. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας διατομικής εικόνας του υπεδάφους.
 4. Μαγνητική έρευνα: Αυτή η τεχνική μετρά τις μαγνητικές ιδιότητες των υλικών κάτω από την επιφάνεια χρησιμοποιώντας ένα μαγνητόμετρο. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό μαγνητικών ανωμαλιών που σχετίζονται με ορισμένες γεωλογικές δομές.
 5. Έρευνα βαρύτητας: Αυτή η τεχνική μετρά το βαρυτικό πεδίο του υπεδάφους χρησιμοποιώντας ένα βαρυόμετρο. Τα δεδομένα που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αλλαγών στην πυκνότητα των υλικών στο υπόγειο, που μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία γεωλογικών δομών.
 6. Ηλεκτρομαγνητική έρευνα: Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει τη μετάδοση και τη λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από και προς το υπέδαφος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό αλλαγών στην υποεπιφανειακή αγωγιμότητα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ορισμένων γεωλογικών δομών.

Αυτές οι γεωφυσικές τεχνικές μπορούν να παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη διερεύνηση της τοποθεσίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, όπως η γεώτρηση και η δειγματοληψία, για να αποκτηθεί μια ολοκληρωμένη κατανόηση της υπόγειας γεωλογίας.

Γεωτρήσεις και δειγματοληψίες

Η γεώτρηση και η δειγματοληψία είναι κρίσιμες τεχνικές στη διερεύνηση της τοποθεσίας που επιτρέπουν στους γεωτεχνικούς μηχανικούς και τους γεωλόγους να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις υπόγειες συνθήκες μιας τοποθεσίας. Οι τεχνικές περιλαμβάνουν τη διάνοιξη γεωτρήσεων στο έδαφος και τη συλλογή δειγμάτων χώματος ή βράχου σε διάφορα βάθη.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τη γεώτρηση και τη δειγματοληψία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους και των πετρωμάτων, όπως η σύνθεση, η αντοχή, η διαπερατότητα και τα χαρακτηριστικά παραμόρφωσης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για το σχεδιασμό θεμελίων, εκσκαφών, σηράγγων και άλλων κατασκευών.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνικών διάτρησης, όπως:

 1. Τρυπάνι τρυπάνι: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ελικοειδούς βίδας για τη διείσδυση στο έδαφος και τη συλλογή δειγμάτων. Χρησιμοποιείται συνήθως για ρηχές έρευνες και για τύπους εδάφους που δεν είναι πολύ σκληροί.
 2. Περιστροφική γεώτρηση: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιστροφικού τρυπανιού για να διεισδύσει στο έδαφος ή στο βράχο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ρηχές όσο και για βαθιές έρευνες.
 3. Διάτρηση κρουστών: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ενός σφυριού για να οδηγήσετε ένα τρυπάνι στο χώμα ή στο βράχο. Χρησιμοποιείται συνήθως για βραχώδεις σχηματισμούς.

Μετά τη διάνοιξη της γεώτρησης, μπορούν να συλλεχθούν δείγματα εδάφους ή βράχου χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές δειγματοληψίας, όπως:

 1. Τυπική δοκιμή διείσδυσης (SPT): Αυτό περιλαμβάνει την οδήγηση ενός δειγματολήπτη χωρισμένου κουταλιού στο χώμα χρησιμοποιώντας ένα σφυρί και μετρώντας τον αριθμό των χτυπημάτων που απαιτούνται για να οδηγηθεί ο δειγματολήπτης σε μια καθορισμένη απόσταση. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της πυκνότητας και της αντοχής του εδάφους.
 2. Δειγματοληψία σωλήνων Shelby: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση σωλήνα λεπτού τοιχώματος για τη συλλογή αδιατάρακτων δειγμάτων εδάφους από τη γεώτρηση. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται συνήθως για τη δειγματοληψία συνεκτικών εδαφών.
 3. Πυρήνα βράχου: Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση τρυπανιού με ρόμβο για τη συλλογή δειγμάτων βράχου. Τα δείγματα μπορεί να είναι είτε συνεχή είτε ασυνεχή, ανάλογα με την τεχνική διάτρησης που χρησιμοποιείται.

Τα δείγματα που συλλέγονται από τη γεώτρηση αποστέλλονται στη συνέχεια σε εργαστήριο για έλεγχο και ανάλυση. Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας γεωτεχνικής έκθεσης που παρέχει πληροφορίες για τις υπόγειες συνθήκες της τοποθεσίας και συστάσεις για το σχεδιασμό και την κατασκευή θεμελίωσης.

Επιτόπια δοκιμή

Οι επιτόπιες δοκιμές αναφέρονται στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των ιδιοτήτων του εδάφους και των πετρωμάτων στην τοποθεσία όπου βρίσκονται τα υλικά, χωρίς να αφαιρούνται από τη φυσική τους θέση. Οι επιτόπιες δοκιμές μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για μηχανολογικά και κατασκευαστικά έργα, καθώς επιτρέπει την ακριβέστερη κατανόηση των ιδιοτήτων του εδάφους και των υλικών πετρωμάτων που θα συναντηθούν κατά την εκσκαφή, την κατασκευή ή άλλες δραστηριότητες.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνικών επιτόπιων δοκιμών, όπως:

 1. Τυπική δοκιμή διείσδυσης (SPT): Αυτή είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδος για τον προσδιορισμό της αντοχής και της πυκνότητας των εδαφών. Ένας κυλινδρικός δειγματολήπτης οδηγείται στο έδαφος χρησιμοποιώντας ένα σφυρί και καταγράφεται ο αριθμός των χτυπημάτων που απαιτούνται για να διεισδύσει στο έδαφος σε μια ορισμένη απόσταση.
 2. Δοκιμή διείσδυσης κώνου (CPT): Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει την ώθηση ενός διεισδυτικού μετρητή σε σχήμα κώνου στο έδαφος με σταθερό ρυθμό, ενώ μετράται η αντίσταση στη διείσδυση. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της αντοχής του εδάφους, της πυκνότητας και άλλων ιδιοτήτων.
 3. Δοκιμή πιεσόμετρου: Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει το φούσκωμα ενός κυλινδρικού καθετήρα μέσα σε μια γεώτρηση και τη μέτρηση της πίεσης που απαιτείται για την επέκταση του καθετήρα. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των επιτόπιων ιδιοτήτων τάσης-παραμόρφωσης του εδάφους ή του πετρώματος.
 4. Δοκιμή ταχύτητας διάτμησης: Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει τη μέτρηση της ταχύτητας των κυμάτων διάτμησης που ταξιδεύουν μέσω του εδάφους ή του βράχου χρησιμοποιώντας σεισμικές μεθόδους. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ακαμψίας και της πυκνότητας του υλικού.
 5. Σεισμική Δοκιμή Crosshole: Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει τη δημιουργία σεισμικών κυμάτων σε μια τοποθεσία και τη μέτρηση των κυμάτων σε άλλη τοποθεσία χρησιμοποιώντας αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε γεωτρήσεις. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταχύτητας κύματος διάτμησης και άλλων ιδιοτήτων του εδάφους ή του βράχου.
 6. Δοκιμή θερμικής αγωγιμότητας: Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει τη μέτρηση του ρυθμού ροής θερμότητας μέσω του εδάφους ή του βράχου χρησιμοποιώντας μια πηγή θερμότητας και αισθητήρες θερμοκρασίας. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό των θερμικών ιδιοτήτων του υλικού.
 7. Δοκιμή ηλεκτρικής αντίστασης: Αυτή η δοκιμή περιλαμβάνει τη μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους ή του βράχου χρησιμοποιώντας ανιχνευτές που εισάγονται στο έδαφος. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε υγρασία και άλλων ιδιοτήτων του υλικού.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα των πολλών διαφορετικών τύπων τεχνικών επιτόπιων δοκιμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη γεωτεχνική μηχανική και τη διερεύνηση του χώρου. Η επιλογή της τεχνικής εξαρτάται από τις ειδικές ιδιότητες του εδάφους ή των υλικών των πετρωμάτων, τις συνθήκες της τοποθεσίας και τους στόχους της έρευνας.

Εργαστηριακές δοκιμές

Οι εργαστηριακές δοκιμές είναι ένα κρίσιμο μέρος της διερεύνησης της τοποθεσίας και χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των δειγμάτων εδάφους και πετρωμάτων που λαμβάνονται από την τοποθεσία. Αυτές οι δοκιμές είναι σημαντικές για τον προσδιορισμό των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους και των πετρωμάτων, όπως η αντοχή, η διαπερατότητα, η συμπιεστότητα και τα χαρακτηριστικά παραμόρφωσης, που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών κατασκευών.

Υπάρχουν πολλές εργαστηριακές δοκιμές που μπορούν να διεξαχθούν σε δείγματα εδάφους και πετρωμάτων, όπως:

 1. Ανάλυση μεγέθους κόκκου: Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της κατανομής μεγέθους σωματιδίων του εδάφους. Η δοκιμή περιλαμβάνει το κοσκίνισμα του εδάφους μέσω μιας σειράς τυπικών κόσκινων και τη μέτρηση του βάρους του χώματος που συγκρατείται σε κάθε κόσκινο.
 2. Όρια Atterberg: Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ορίου πλαστικού, του ορίου υγρού και του ορίου συρρίκνωσης του εδάφους. Η δοκιμή περιλαμβάνει τη μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία του εδάφους σε διαφορετικά στάδια της δοκιμής για τον προσδιορισμό των ορίων των διαφορετικών καταστάσεων συνοχής.
 3. Δοκιμή συμπίεσης: Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της μέγιστης ξηρής πυκνότητας και της βέλτιστης περιεκτικότητας σε υγρασία του εδάφους. Η δοκιμή περιλαμβάνει τη συμπίεση του εδάφους σε ένα τυπικό καλούπι χρησιμοποιώντας μια τυπική ενέργεια συμπίεσης και τη μέτρηση της πυκνότητας που προκύπτει.
 4. Δοκιμή διατμητικής αντοχής: Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διατμητικής αντοχής του εδάφους ή του βράχου. Η δοκιμή περιλαμβάνει την εφαρμογή μιας διατμητικής δύναμης σε ένα δείγμα εδάφους ή βράχου και τη μέτρηση της παραμόρφωσης που προκύπτει.
 5. Δοκιμή διαπερατότητας: Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της διαπερατότητας του εδάφους ή του βράχου. Η δοκιμή περιλαμβάνει τη μέτρηση του ρυθμού ροής του νερού μέσω ενός δείγματος εδάφους ή βράχου κάτω από μια γνωστή υδραυλική κλίση.
 6. Δοκιμή ενοποίησης: Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ρυθμού και του μεγέθους της καθίζησης του εδάφους. Η δοκιμή περιλαμβάνει την εφαρμογή ενός φορτίου σε ένα δείγμα εδάφους και τη μέτρηση της παραμόρφωσης που προκύπτει με την πάροδο του χρόνου.
 7. Δοκιμές μηχανικής βράχου: Περιλαμβάνει δοκιμές όπως μονοαξονική συμπίεση, τριαξονική συμπίεση και δοκιμές άμεσης διάτμησης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αντοχής και των χαρακτηριστικών παραμόρφωσης των δειγμάτων πετρωμάτων.

Αυτές οι εργαστηριακές δοκιμές εκτελούνται συνήθως σύμφωνα με τις τυπικές διαδικασίες δοκιμών που έχουν θεσπιστεί από οργανισμούς όπως η ASTM International και η International Society for Rock Mechanics.

Περιβαλλοντικές δοκιμές

Οι περιβαλλοντικές δοκιμές είναι η διαδικασία ανάλυσης περιβαλλοντικών δειγμάτων για τον προσδιορισμό της παρουσίας και της συγκέντρωσης ρύπων ή ρύπων. Αυτός ο τύπος δοκιμών είναι σημαντικός για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Μερικοί συνήθεις τύποι περιβαλλοντικών δοκιμών περιλαμβάνουν:

 1. Δοκιμή νερού: Περιλαμβάνει την ανάλυση επιφανειακών, υπόγειων υδάτων και λυμάτων για τον προσδιορισμό της παρουσίας και της συγκέντρωσης ρύπων όπως βαρέα μέταλλα, οργανικές ενώσεις και παθογόνα.
 2. Δοκιμή αέρα: Περιλαμβάνει τη συλλογή και ανάλυση δειγμάτων αέρα για τη μέτρηση των επιπέδων ρύπων όπως τα σωματίδια, οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) και οι τοξικές ουσίες του αέρα.
 3. Δοκιμές εδάφους: Περιλαμβάνει την ανάλυση δειγμάτων εδάφους για τον προσδιορισμό της παρουσίας και της συγκέντρωσης ρύπων όπως βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και πετρέλαιο υδρογονάνθρακες.
 4. Δοκιμή ιζημάτων: Περιλαμβάνει την ανάλυση δειγμάτων ιζήματος από λίμνες, ποτάμια και άλλα υδάτινα σώματα για τον προσδιορισμό της παρουσίας και της συγκέντρωσης ρύπων όπως βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις.
 5. Βιολογικός έλεγχος: Περιλαμβάνει την ανάλυση βιολογικών δειγμάτων όπως ψάρια, οστρακοειδή και άλλους υδρόβιους οργανισμούς για τον προσδιορισμό της παρουσίας και της συγκέντρωσης ρύπων που μπορεί να είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία.

Οι περιβαλλοντικές δοκιμές διενεργούνται συνήθως από εταιρείες συμβούλων περιβάλλοντος, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους οργανισμούς που ειδικεύονται στην περιβαλλοντική παρακολούθηση και αποκατάσταση. Τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών δοκιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για την υγεία, την ανάπτυξη σχεδίων αποκατάστασης και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Τηλεπισκόπηση

Η τηλεπισκόπηση είναι η διαδικασία συλλογής πληροφοριών σχετικά με έναν στόχο ή περιοχή από απόσταση, συνήθως από αεροσκάφη ή δορυφόρους, χωρίς να υπάρχει φυσική επαφή με τον στόχο ή την περιοχή. Τα δεδομένα τηλεπισκόπησης μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις φυσικές, χημικές και βιολογικές ιδιότητες της επιφάνειας και της ατμόσφαιρας της Γης, καθώς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις περιβαλλοντικές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι τηλεπισκόπησης: η παθητική και η ενεργητική. Η παθητική τηλεπισκόπηση μετρά την ενέργεια που εκπέμπεται ή ανακλάται φυσικά από έναν στόχο ή περιοχή, όπως το ηλιακό φως, και την καταγράφει χρησιμοποιώντας αισθητήρες. Παραδείγματα οργάνων παθητικής τηλεπισκόπησης περιλαμβάνουν κάμερες που καταγράφουν ορατό φως, αισθητήρες υπερύθρων που ανιχνεύουν θερμότητα και ραδιόμετρα που μετρούν την ποσότητα ενέργειας που εκπέμπεται από έναν στόχο. Η ενεργή τηλεπισκόπηση, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει την εκπομπή ενέργειας προς έναν στόχο ή περιοχή και τη μέτρηση της ανακλώμενης ή εκπεμπόμενης ενέργειας χρησιμοποιώντας αισθητήρες. Παραδείγματα ενεργών οργάνων τηλεπισκόπησης περιλαμβάνουν το ραντάρ και το lidar.

Η τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωλογίας, της γεωργίας, της δασοκομίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Στη γεωλογία, η τηλεπισκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση γεωλογικών δομών, όπως ρήγματα και πτυχές, καθώς και για την ανίχνευση αποθέματα ορυκτών και αλλαγές στη χρήση γης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση φυσικών κινδύνων, όπως π.χ κατολισθήσεις και σεισμούς.