Η βράχους δεν διαφέρει μόνο από τις μακροσκοπικές ή μικροσκοπικές ιδιότητές τους που μελέτησαν οι γεωλόγοι πεδίου ή οι πετρολόγοι. Διαφέρουν επίσης ως προς τις χημικές και φυσικές τους ιδιότητες. Ως εκ τούτου, καθώς τα πετρώματα διαφέρουν ανάλογα με την προέλευσή τους, τη δομή, την υφή τους κ.λπ. διαφέρουν επίσης ως προς την πυκνότητα, τη μαγνήτισή τους, την ειδική αντίσταση κ.λπ. Τα κακά νέα είναι ότι οι φυσικές ιδιότητες δεν συσχετίζονται πάντα σαφώς με γεωλογικές ταξινομήσεις και δεν είναι απαραίτητα εύκολα μεταφράζεται με τους γεωλογικούς όρους.

Η χρήση της φυσικής για τη μελέτη του εσωτερικού της Γης, από την επιφάνεια της γης έως τον εσωτερικό πυρήνα είναι γνωστή ως Γεωφυσική στερεάς γης

Η Γεωφυσική της Στερεάς Γης μπορεί να υποδιαιρεθεί σε Παγκόσμια Γεωφυσική or καθαρή Γεωφυσική και Εφαρμοσμένη Γεωφυσική.

Ποιος προσλαμβάνει γεωφυσικούς;

 • Ενεργειακές Εταιρείες
 • Ορυχεία
 • Κυβερνητικές εργασίες
 • Σύμβουλοι Μηχανικών
 • Σύμβουλοι Περιβάλλοντος

Πώς «βλέπουν» οι γεωφυσικοί τους βράχους;

 • Μετρήστε ιδιότητες όπως πυκνότητα, ειδική αντίσταση, μαγνητικές ιδιότητες, συντελεστές ελαστικότητας, ραδιενέργεια κ.λπ.
 • Χρησιμοποιήστε αυτές τις ιδιότητες για να συμπεράνετε τον τύπο/σύνθεση βράχου
 • «Έμμεση» προσέγγιση, αλλά προσφέρει πληροφορίες που δεν είναι δυνατό να αποκτηθούν οπτικά.

Παγκόσμια Γεωφυσική

Παγκόσμια Γεωφυσική είναι η μελέτη ολόκληρου ή σημαντικών τμημάτων του πλανήτη. Γεωφυσικές μέθοδοι μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα ερευνών από 3 μελέτες ολόκληρης της γης έως την εξερεύνηση μιας εντοπισμένης περιοχής του ανώτερου φλοιού, όπως π.χ. τεκτονικές πλάκες, ροή θερμότητας και παλαιομαγνητισμός.

Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

Η Εφαρμοσμένη Γεωφυσική είναι η μελέτη του φλοιού της Γης και της κοντινής επιφάνειας για την επίτευξη ενός οικονομικού στόχου ή η πραγματοποίηση και η ερμηνεία μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων της γης για τον προσδιορισμό των υπόγειων συνθηκών συνήθως με οικονομικούς στόχους (π.χ. ανακάλυψη κοιτασμάτων καυσίμων ή ορυκτών).

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

 1. Προσδιορισμός του πάχους του φλοιού (που είναι σημαντικός στην εξερεύνηση υδρογονανθράκων.
 2. Μελέτη αβαθών κατασκευών για μηχανολογικές έρευνες εργοταξίου.
 3. Εξερεύνηση για υπόγεια ύδατα και για ορυκτά και άλλους οικονομικούς πόρους.
 4. Προσπάθεια εντοπισμού στενών φρεατίων ορυχείου ή άλλων μορφών θαμμένων κοιλοτήτων.
 5. Η χαρτογράφηση των αρχαιολογικών καταλοίπων.
 6. Εντοπισμός θαμμένου αυλητή και καλωδίων

Μηχανική Γεωφυσική

Η Μηχανική Γεωφυσική είναι η εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων στη διερεύνηση φυσικοχημικών φαινομένων κοντά στην επιφάνεια που είναι πιθανό να έχουν (σημαντικά) για τη διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος.

 • Η γεωφυσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση της μολυσμένης γης για τον εντοπισμό μολυσμένων περιοχών πριν από άμεσες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας λάκκους και γεωτρήσεις. Οι μεγάλες περιοχές μπορούν να ερευνηθούν γρήγορα με σχετικά χαμηλό κόστος.
 • Η εναλλακτική και πιο συνηθισμένη προσέγγιση είναι η χρήση τεχνικών στατιστικής δειγματοληψίας, η γεωφυσική έρευνα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό ανώμαλων περιοχών και θα υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι τα κατασκευασμένα μονοπάτια και γεωτρήσεις θα αποδώσουν χρήσιμα αποτελέσματα.
 • Η γεωφυσική χρησιμοποιείται επίσης πολύ πιο εκτεταμένα σε χώρους υγειονομικής ταφής και άλλους χώρους αποθήκευσης απορριμμάτων. – Η γεωφυσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό ενός διαβρωμένου χαλύβδινου τυμπάνου που περιέχει τοξικές χημικές ουσίες. Η διερεύνηση του εγκυμονεί τον πραγματικό κίνδυνο να το τρυπήσει και να δημιουργήσει ένα πολύ πιο σημαντικό περιστατικό ρύπανσης.
 • Με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων γεωμαγνητικής τοπογραφίας, η θέση του τυμπάνου μπορεί να απομονωθεί και να διερευνηθεί προσεκτική εκσκαφή για να αφαιρεθεί το προσβλητικό (τραυματισμένο) αντικείμενο χωρίς ζημιά. Μια τέτοια προσέγγιση είναι οικονομικά αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλέστερη.
 • Η επένδυση της γεωφυσικής του εσωτερικού της γης περιλαμβάνει τη λήψη μετρήσεων στην ή κοντά στην επιφάνεια της γης που επηρεάζονται από την εσωτερική κατανομή των φυσικών ιδιοτήτων.
 • Η ανάλυση αυτών των μετρήσεων μπορεί να αποκαλύψει πώς οι φυσικές ιδιότητες του εσωτερικού της γης ποικίλλουν κάθετα και πλευρικά.
 • Η εξερευνητική γεωφυσική αναπτύχθηκε από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην παγκόσμια γεωφυσική

Χρήσιμο της Γεωφυσικής

 • Προσθέτει πληροφορίες για την 3η διάσταση.
 • Μπορεί πραγματικά να «κοιτάξει στη Γη»
 • Παρέχει λιγότερο λεπτομερείς πληροφορίες για πολύ μεγαλύτερες περιοχές.
 • Τα αποτελέσματα είναι συχνά «μη μοναδικά»
 • Συνήθως δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για το παρελθόν
 • Μπορεί να μελετήσει μη απτά πράγματα…π.χ. δυνάμεις

Σχέση Γεωλογίας και Γεωφυσικής:

Γεωλογία

Περιλαμβάνει τη μελέτη της γης με άμεσες παρατηρήσεις σε πετρώματα είτε από επιφανειακές εκθέσεις είτε από γεωτρήσεις και την εξαγωγή των δομών, της σύνθεσης και της ιστορικής της εξέλιξης με ανάλυση τέτοιων παρατηρήσεων.

Γεωφυσική

Περιλαμβάνει τη μελέτη της απρόσιτης γης μέσω φυσικών μετρήσεων, συνήθως πάνω ή πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Περιλαμβάνει επίσης ερμηνεία των μετρήσεων ως προς τις υπόγειες δομές και τα φαινόμενα.

Οι γεωφυσικές μελέτες είναι ποσοτικές και απτές, ενώ οι γεωλογικές είναι ποιοτικές και περιγραφικές

Φυσικές Ιδιότητες Βράχων

Οι φυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε γεωφυσικές έρευνες είναι:

 • Πυκνότητα
 • Μαγνητική επιδεκτικότητα
 • Ελαστικότητα
 • Ηλεκτρική αντίσταση ή αγωγιμότητα
 • Ραδιενέργεια
 • Θερμική αγωγιμότητα

Αυτές οι ιδιότητες έχουν χρησιμοποιηθεί για την επινόηση γεωφυσικών μεθόδων, οι οποίες είναι:

Γεωφυσικές Μέθοδοι

Οι φυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων έχουν χρησιμοποιηθεί για την επινόηση γεωφυσικών μεθόδων που είναι απαραίτητες για την αναζήτηση ορυκτών, πετρελαίου και αερίου και άλλων γεωλογικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Διαβάστε περισσότερα – Σελίδα Γεωφυσικές Μέθοδοι

Αναφορά

 • Dr. El-Arabi H. Shendi ( 2007 ) Εισαγωγή της Γεωφυσικής, Σχολή Επιστημών του Πανεπιστημίου της Διώρυγας του Σουέζ, Καθηγητής Εφαρμοσμένης & Περιβαλλοντικής Γεωφυσικής