ΟΛΑ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ

Ορυκτά

Ένα ορυκτό είναι μια φυσική, ανόργανη στερεή ουσία που έχει μια συγκεκριμένη χημική σύνθεση και μια κρυσταλλική δομή. Τα ορυκτά είναι τα δομικά στοιχεία των πετρωμάτων, τα οποία αποτελούνται από ένα ή περισσότερα ορυκτά. Τυπικά σχηματίζονται μέσω διαφόρων γεωλογικών διεργασιών, όπως η κρυστάλλωση από τήγμα (πυριγενές), η καθίζηση από ένα διάλυμα (ιζηματογενές) ή η μεταμόρφωση (μεταμορφική).

Τα ορυκτά μπορούν να έχουν ένα ευρύ φάσμα φυσικών ιδιοτήτων, όπως χρώμα, λάμψη, σκληρότητα, διάσπαση, θραύση, ραβδώσεις, ειδικό βάρος, κρυσταλλική συνήθεια και διαλυτότητα, μεταξύ άλλων. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό ορυκτών.

Τα ορυκτά έχουν καθορισμένη χημική σύνθεση, που αποτελείται από συγκεκριμένα στοιχεία σε σταθερές αναλογίες. Η χημική σύνθεση ενός ορυκτού καθορίζει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες και τη συμπεριφορά του. Τα ορυκτά μπορεί να αποτελούνται από ένα μόνο στοιχείο, όπως ο φυσικός χαλκός, ο οποίος αποτελείται αποκλειστικά από άτομα χαλκού, ή μπορεί να αποτελούνται από πολλαπλά στοιχεία διατεταγμένα σε μια συγκεκριμένη δομή κρυσταλλικού πλέγματος, όπως ο χαλαζίας, ο οποίος αποτελείται από άτομα πυριτίου και οξυγόνου τακτοποιημένα σε επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Τα ορυκτά είναι σημαντικά για πολλές πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες σε διάφορες βιομηχανίες, όπως η εξόρυξη, οι κατασκευές, η ενέργεια, η ηλεκτρονική, η γεωργία και η μεταποίηση. Τα ορυκτά χρησιμοποιούνται επίσης στην παραγωγή μετάλλων, κεραμικών, γυαλιού, λιπασμάτων, χημικών και άλλων προϊόντων. Ορισμένα ορυκτά, γνωστά ως πολύτιμοι λίθοι, εκτιμώνται ιδιαίτερα για την ομορφιά και τη σπανιότητά τους και χρησιμοποιούνται σε κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα.

Τα ορυκτά διαδραματίζουν επίσης κρίσιμο ρόλο στη γεωλογία της Γης, καθώς παρέχουν ενδείξεις για την ιστορία του πλανήτη, τις διαδικασίες που έχουν διαμορφώσει την επιφάνεια και το εσωτερικό του και την εξέλιξη της ζωής στη Γη. Είναι επίσης σημαντικά για την κατανόηση των φυσικών πόρων, των περιβαλλοντικών θεμάτων και της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων.

Συνολικά, τα ορυκτά αποτελούν θεμελιώδη συστατικά της γεωλογίας της Γης, της ανθρώπινης κοινωνίας και του φυσικού περιβάλλοντος, με ποικίλες εφαρμογές και σημασία σε διάφορους τομείς.

Τεχνικές και εργαλεία αναγνώρισης ορυκτών

Οι τεχνικές και τα εργαλεία αναγνώρισης ορυκτών είναι απαραίτητα για την αναγνώριση και τον χαρακτηρισμό ορυκτών με βάση τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες. Ακολουθούν ορισμένες κοινά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την αναγνώριση ορυκτών:

 1. Οπτική παρατήρηση: Τα ορυκτά μπορούν συχνά να αναγνωριστούν με βάση τις οπτικές τους ιδιότητες όπως το χρώμα, η λάμψη (ο τρόπος με τον οποίο ένα ορυκτό αντανακλά το φως), η συνήθεια των κρυστάλλων (το σχήμα των ορυκτών κρυστάλλων) και άλλα χαρακτηριστικά ορατά με γυμνό μάτι.
 2. Δοκιμή σκληρότητας: Η σκληρότητα είναι η αντίσταση ενός ορυκτού στο ξύσιμο και μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας μια απλή κλίμακα που ονομάζεται κλίμακα σκληρότητας ορυκτών Mohs, η οποία κυμαίνεται από 1 (η πιο μαλακή, τάλκης) έως 10 (το πιο δύσκολο, διαμάντι). Τα ορυκτά μπορούν να γρατσουνιστούν από ορυκτά με υψηλότερη σκληρότητα και μπορούν να γρατσουνιστούν ορυκτά με χαμηλότερη σκληρότητα, επιτρέποντας μια πρόχειρη εκτίμηση της σκληρότητας ενός ορυκτού.
 3. Δοκιμή ραβδώσεων: Το Streak είναι το χρώμα της κονιοποιημένης μορφής ενός ορυκτού, το οποίο λαμβάνεται με το τρίψιμο του ορυκτού σε μια πορσελάνινη πλάκα χωρίς υάλωμα. Η ράβδωση μπορεί μερικές φορές να είναι διαφορετική από το χρώμα ενός ορυκτού και μπορεί να παρέχει πρόσθετες ενδείξεις για την αναγνώριση.
 4. Διάσπαση και κάταγμα: Η διάσπαση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένα ορυκτό σπάει κατά μήκος των επιπέδων αδυναμίας, δημιουργώντας λείες, επίπεδες επιφάνειες, ενώ η διάσπαση αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένα ορυκτό σπάει ακανόνιστα ή με ανώμαλες επιφάνειες. Η διάσπαση και η θραύση μπορούν να παρατηρηθούν με το σπάσιμο ή τη θραύση ενός ορυκτού και την εξέταση των επιφανειών που προκύπτουν.
 5. Ειδικό βάρος: Ειδικό βάρος είναι η αναλογία του βάρους ενός ορυκτού προς το βάρος ενός ίσου όγκου νερού. Μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας μια φιάλη ειδικού βάρους ή μετρώντας το βάρος ενός ορυκτού στον αέρα και στο νερό και υπολογίζοντας την αναλογία.
 6. Οξική αντίδραση: Ορισμένα μέταλλα αντιδρούν με οξέα, παράγοντας αέριο ή αναβρασμό. Για παράδειγμα, ασβεστίτης (ένα κοινό ορυκτό) αντιδρά με το υδροχλωρικό οξύ (HCl) για να παράγει αέριο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική δοκιμή για ασβεστίτης.
 7. Οπτικές ιδιότητες: Τα ορυκτά μπορεί να παρουσιάζουν διακριτές οπτικές ιδιότητες κάτω από ένα πολωτικό μικροσκόπιο, όπως διπλή διάθλαση (διπλή διάθλαση), πλειχρωμία (διαφορετικά χρώματα σε διαφορετικούς προσανατολισμούς κρυστάλλων) και γωνίες εξαφάνισης (οι γωνίες στις οποίες ένα ορυκτό φαίνεται σκοτεινό ή εξαφανισμένο κάτω από διασταυρούμενους πολωτές). Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση σε λεπτές τομές ή γυαλισμένα δείγματα ορυκτών.
 8. Περίθλαση ακτίνων Χ (XRD): Το XRD είναι μια ισχυρή τεχνική που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για τον προσδιορισμό της κρυσταλλικής δομής των ορυκτών. Μπορεί να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ατομική διάταξη ενός ορυκτού, η οποία είναι μοναδική για κάθε είδος ορυκτού, επιτρέποντας την ακριβή αναγνώριση.
 9. Χημικές δοκιμές: Χημικές δοκιμές, όπως δοκιμές οξέος, δοκιμές φλόγας και άλλες χημικές αντιδράσεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων ορυκτών με βάση τη χημική τους σύνθεση. Αυτές οι δοκιμές απαιτούν συχνά εξειδικευμένες γνώσεις και εξοπλισμό.
 10. Οδηγοί αναγνώρισης ορυκτών και βάσεις δεδομένων: Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι οδηγοί πεδίου, εγχειρίδια και διαδικτυακές βάσεις δεδομένων που παρέχουν ολοκληρωμένες πληροφορίες για την αναγνώριση ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων βασικών ορυκτών ιδιοτήτων, πινάκων αναγνώρισης, φωτογραφιών και άλλων πόρων.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αναγνώριση ορυκτών απαιτεί συχνά συνδυασμό πολλών τεχνικών και εμπειρίας στην ορυκτολογία. Οι επαγγελματίες ορυκτολόγοι και γεωλόγοι εκπαιδεύονται σε αυτές τις μεθόδους και τις χρησιμοποιούν σε συνδυασμό με τις γνώσεις τους για την ορυκτολογία και το γεωλογικό πλαίσιο για την ακριβή αναγνώριση ορυκτών.

Σχηματισμός και τύποι ορυκτών (πυριγενή, ιζηματογενή, μεταμορφωμένα)

Τα ορυκτά μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κύριους τύπους με βάση τις διαδικασίες σχηματισμού τους: πυριγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα ορυκτά.

 1. Πυριγενή Ορυκτά: Τα πυριγενή ορυκτά σχηματίζονται από τη στερεοποίηση λιωμένου υλικού που ονομάζεται μάγμα ή λάβα. Όταν το μάγμα ψύχεται και στερεοποιείται εντός του φλοιού της Γης, σχηματίζει διεισδυτικά πυριγενή πετρώματα και τα ορυκτά που κρυσταλλώνονται από αυτό ονομάζονται διεισδυτικά πυριγενή ορυκτά. Παραδείγματα διεισδυτικών πυριγενών ορυκτών περιλαμβάνουν χαλαζίαςαστριός, μαρμαρυγία και ολιβίνη. Όταν η λάβα εκτοξεύεται στην επιφάνεια της Γης και ψύχεται γρήγορα, σχηματίζει εξωθητικά πυριγενή πετρώματα και τα ορυκτά που κρυσταλλώνονται από αυτήν ονομάζονται εξωθητικά πυριγενή ορυκτά. Παραδείγματα εξωθητικών πυριγενών ορυκτών περιλαμβάνουν βασάλτηςοψιάνος, να ελαφρόπετρα.
 2. Ιζηματικά Ορυκτά: Τα ιζηματογενή ορυκτά σχηματίζονται από τη συσσώρευση, συμπίεση και τσιμέντωση ορυκτών και οργανικών σωματιδίων σε υδάτινα σώματα ή στην επιφάνεια της Γης. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα σωματίδια λιθοποιούνται σε ιζηματογενή πετρώματα και τα ορυκτά που αποτελούν τα πετρώματα ονομάζονται ιζηματογενή ορυκτά. Παραδείγματα ιζηματογενών ορυκτών περιλαμβάνουν ασβεστίτηςγύψοςχαλίτης, να ορυκτά αργίλου.
 3. Μεταμορφικά Ορυκτά: Τα μεταμορφωμένα ορυκτά σχηματίζονται από την ανακρυστάλλωση υπαρχόντων ορυκτών λόγω αλλαγών στη θερμοκρασία, την πίεση ή/και τις χημικές συνθήκες εντός του φλοιού της Γης. Τα μεταμορφωμένα ορυκτά σχηματίζονται συνήθως σε πετρώματα που έχουν υποστεί μεταμόρφωση, η οποία είναι η διαδικασία μετασχηματισμού από τον έναν τύπο πετρώματος στον άλλο μέσω θερμότητας και πίεσης. Παραδείγματα μεταμορφωμένων ορυκτών περιλαμβάνουν λυχνίτης, μαρμαρυγία, σταυρόλιθος, και μάρμαρο (το οποίο αποτελείται από ανακρυσταλλωμένο ασβεστίτης).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ορισμένα ορυκτά μπορούν να σχηματιστούν μέσω πολλαπλών διεργασιών. Για παράδειγμα, χαλαζίας μπορεί να σχηματιστεί ως πυριγενές ορυκτό όταν κρυσταλλώνεται από μάγμα, ως ιζηματογενές ορυκτό όταν συσσωρεύεται σε ιζηματογενή πετρώματα ή ως μεταμορφωμένο ορυκτό όταν ανακρυσταλλώνεται λόγω μεταμόρφωσης. Ο σχηματισμός ορυκτών είναι μια πολύπλοκη και δυναμική διαδικασία που εξαρτάται από διάφορες γεωλογικές συνθήκες και διεργασίες.

Μεταλλεύματα Ορυκτά

Τα μεταλλεύματα είναι ορυκτά που περιέχουν πολύτιμα στοιχεία ή ορυκτά που μπορούν να εξαχθούν οικονομικά για την περιεκτικότητά τους σε μέταλλα. Βρίσκονται συνήθως σε συγκεντρωμένα κοιτάσματα εντός του φλοιού της Γης και αποτελούν την κύρια πηγή μετάλλων και ορυκτών που χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες. Τα μεταλλεύματα διακρίνονται από τα άλλα ορυκτά λόγω της οικονομικής τους αξίας και της δυνατότητας για κερδοφόρα εξόρυξη και επεξεργασία. Ο όρος "μεταλλεύμα" χρησιμοποιείται συνήθως στο πλαίσιο της εξόρυξης και της μεταλλουργίας για να αναφέρεται σε ορυκτά ή πετρώματα που εξορύσσονται και υφίστανται επεξεργασία για το πολύτιμο περιεχόμενό τους, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει μέταλλα όπως σίδηρο, χαλκό, αλουμίνιο, μόλυβδο, ψευδάργυρο, κασσίτερο, ουράνιο. , βολφράμιο και άλλα. Τα ορυκτά μεταλλεύματος είναι κρίσιμοι πόροι για τον ανθρώπινο πολιτισμό, καθώς χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, από τα υλικά κατασκευής έως την παραγωγή ενέργειας έως την κατασκευή διαφόρων καταναλωτικών αγαθών.

Μεταλλεύματα Ορυκτά

Πολύτιμοι λίθοι

Οι πολύτιμοι λίθοι είναι πολύτιμα ή ημιπολύτιμα ορυκτά ή πετρώματα που εκτιμώνται για την ομορφιά, τη σπανιότητα και την αντοχή τους. Χρησιμοποιούνται σε κοσμήματα, διακοσμητικά αντικείμενα και μερικές φορές σε βιομηχανικές εφαρμογές. Οι πολύτιμοι λίθοι είναι συνήθως ορυκτά που βρίσκονται στη φύση, αλλά ορισμένοι πολύτιμοι λίθοι μπορεί επίσης να είναι πετρώματα που αποτελούνται από πολλά ορυκτά. Μερικά κοινά παραδείγματα πολύτιμων λίθων περιλαμβάνουν διαμάντια, σμαράγδια, ρουμπίνια, ζαφείρια, αμέθυστος, τοπάζι και γρανάτης, μεταξύ πολλών άλλων.

Οι πολύτιμοι λίθοι σχηματίζονται μέσω διαφόρων γεωλογικών διεργασιών, όπως η κρυστάλλωση από μάγμα, η κατακρήμνιση από υδροθερμικά υγρά και η μεταμόρφωση. Ο μοναδικός συνδυασμός χημικής σύνθεσης, κρυσταλλικής δομής και χρώματος ή οπτικών ιδιοτήτων κάθε πολύτιμου λίθου τους δίνει τη χαρακτηριστική εμφάνιση και αξία τους. Οι πολύτιμοι λίθοι συχνά κόβονται και γυαλίζονται για να ενισχύσουν την ομορφιά τους και να τους κάνουν κατάλληλους για χρήση σε κοσμήματα ή άλλα διακοσμητικά αντικείμενα.

Οι πολύτιμοι λίθοι εκτιμώνται από τους ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια για την αισθητική τους γοητεία, την πολιτιστική τους σημασία και τις αντιληπτές μεταφυσικές τους ιδιότητες. Συχνά χρησιμοποιούνται ως σύμβολα πλούτου, δύναμης και θέσης και συνδέονται με ειδικές περιστάσεις όπως αρραβώνες, γάμους και επετείους. Οι πολύτιμοι λίθοι χρησιμοποιούνται επίσης σε διάφορες θεραπευτικές και μεταφυσικές πρακτικές, πιστεύεται ότι έχουν διαφορετικές ιδιότητες και ενέργειες που μπορούν να επηρεάσουν την ευημερία και την πνευματικότητα των ατόμων.

Η μελέτη των πολύτιμων λίθων, γνωστή ως gemology, περιλαμβάνει την αναγνώριση, ταξινόμηση και αξιολόγηση πολύτιμων λίθων με βάση τις φυσικές και οπτικές ιδιότητές τους, καθώς και τη σπανιότητα και την αξία τους στην αγορά. Οι πολύτιμοι λίθοι διαπραγματεύονται παγκοσμίως σε μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων και η αξία τους μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με παράγοντες όπως η σπανιότητα, το μέγεθος, το χρώμα, η διαύγεια και η κοπή. Η σωστή αναγνώριση και αξιολόγηση των πολύτιμων λίθων απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και εξειδίκευση στη γεμολογία, και οι επαγγελματίες γεμολόγοι χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία και τεχνικές για την ακριβή αναγνώριση και αξιολόγηση πολύτιμων λίθων.

Πολύτιμος λίθος

Φυσικές Ιδιότητες Ορυκτών

Οι φυσικές ιδιότητες των ορυκτών είναι χαρακτηριστικά που μπορούν να παρατηρηθούν ή να μετρηθούν χωρίς αλλαγή της χημικής σύστασης του ορυκτού. Ακολουθούν ορισμένες κοινές φυσικές ιδιότητες των ορυκτών:

 1. Σκληρότητα: Η σκληρότητα είναι ένα μέτρο της αντοχής ενός ορυκτού στο ξύσιμο. Η κλίμακα Mohs, η οποία κυμαίνεται από το 1 (η πιο μαλακή) έως το 10 (η πιο σκληρή), χρησιμοποιείται συνήθως για να περιγράψει τη σκληρότητα των ορυκτών. Για παράδειγμα, το ταλκ έχει σκληρότητα 1, ενώ το διαμάντι έχει σκληρότητα 10.
 2. Διάσπαση και κάταγμα: Η διάσπαση είναι η τάση ενός ορυκτού να σπάει κατά μήκος συγκεκριμένων επιπέδων αδυναμίας, δημιουργώντας επίπεδες, λείες επιφάνειες. Το κάταγμα, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένα ορυκτό σπάει όταν δεν έχει καλά καθορισμένα επίπεδα διάσπασης. Η διάσπαση και το κάταγμα μπορεί να διαφέρουν ως προς την κατεύθυνση, την ποιότητα και τον τύπο (π.χ. κονχοειδής, θραυσματοειδής, ινώδης κ.λπ.) και μπορεί να είναι χρήσιμα για την αναγνώριση ορυκτών.
 3. Λάμψη: Η λάμψη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένα ορυκτό αντανακλά το φως. Οι συνήθεις τύποι λάμψης περιλαμβάνουν τη μεταλλική (π.χ. γυαλιστερή σαν μέταλλο), την υαλώδη (π.χ. γυάλινη), την μαργαριταρένια (π.χ. ιριδίζουσα σαν πέρλες), τη λιπαρή (π.χ. λιπαρή) και τη θαμπή (π.χ. έλλειψη στιλπνότητας).
 4. Χρώμα: Το χρώμα είναι η πιο προφανής ιδιότητα ενός ορυκτού, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστη για αναγνώριση καθώς ορισμένα ορυκτά μπορεί να έχουν μεταβλητά χρώματα λόγω ακαθαρσιών ή άλλων παραγόντων. Ωστόσο, ορισμένα ορυκτά έχουν χαρακτηριστικά χρώματα που μπορούν να είναι χρήσιμα για την αναγνώριση, όπως ο μαλαχίτης (πράσινος), ο αιματίτης (κοκκινοκαφέ) ή ο αζουρίτης (μπλε).
 5. Ράβδωση: Ράβδος είναι το χρώμα της κονιοποιημένης μορφής ενός ορυκτού όταν τρίβεται σε μια πλάκα ραβδώσεων. Μπορεί να διαφέρει από το χρώμα του ίδιου του ορυκτού και είναι μια χρήσιμη ιδιότητα για την αναγνώριση ορυκτών. Για παράδειγμα, ο αιματίτης μπορεί να έχει μια κόκκινη λωρίδα ακόμα κι αν το ίδιο το ορυκτό φαίνεται μαύρο ή γκρι.
 6. Ειδικό βάρος: Ειδικό βάρος είναι η αναλογία του βάρους ενός ορυκτού προς το βάρος ενός ίσου όγκου νερού. Μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πυκνότητα και τη σύνθεση ενός ορυκτού και μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας μια ισορροπία ειδικού βάρους ή να υπολογιστεί με βάση το βάρος και τον όγκο του ορυκτού.
 7. Μαγνητισμός: Ο μαγνητισμός είναι η ιδιότητα ορισμένων ορυκτών να προσελκύουν ή να απωθούν άλλα μαγνητικά υλικά. Για παράδειγμα, ο μαγνητίτης είναι ισχυρά μαγνητικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική ιδιότητα για αναγνώριση.
 8. Διαφάνεια και αδιαφάνεια: Η διαφάνεια αναφέρεται στην ικανότητα ενός ορυκτού να μεταδίδει φως, ενώ η αδιαφάνεια αναφέρεται στην αδυναμία ενός ορυκτού να μεταδίδει φως. Τα ορυκτά μπορεί να κυμαίνονται από διαφανή έως ημιδιαφανή έως αδιαφανή και αυτή η ιδιότητα μπορεί να είναι χρήσιμη για την αναγνώριση.
 9. συνήθεια κρύσταλλο: Η κρυσταλλική συνήθεια αναφέρεται στο χαρακτηριστικό σχήμα και μορφή που εμφανίζει ένα ορυκτό όταν αναπτύσσεται χωρίς καμία παρέμβαση. Οι συνήθεις κρυσταλλικές συνήθειες περιλαμβάνουν πρισματικές (επιμήκεις, στηλώδεις), πλάκες (επίπεδες και πλάκες), βελονώδεις (βελόνες), λεπίδες (λεπτές και πεπλατυσμένες) και ισοδύναμες (σχεδόν ίσες διαστάσεις προς όλες τις κατευθύνσεις). Η συνήθεια των κρυστάλλων μπορεί να είναι μια χρήσιμη ιδιότητα για την αναγνώριση ορυκτών.
 10. Πυκνότητα: Η πυκνότητα είναι η μάζα ανά μονάδα όγκου ενός ορυκτού και μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση και τη δομή του ορυκτού. Μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως η ζύγιση ενός ορυκτού και ο υπολογισμός του όγκου του ή με τη χρήση εξειδικευμένων οργάνων, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική ιδιότητα για αναγνώριση.
 11. Διαλυτότητα: Διαλυτότητα είναι η ικανότητα ενός ορυκτού να διαλύεται σε έναν συγκεκριμένο διαλύτη ή να αντιδρά με ένα συγκεκριμένο οξύ. Ορισμένα μέταλλα είναι πολύ διαλυτά στο νερό ή άλλους διαλύτες, ενώ άλλα είναι αδιάλυτα ή παρουσιάζουν μόνο μερική διαλυτότητα. Η διαλυτότητα μπορεί να είναι μια χρήσιμη ιδιότητα για τον εντοπισμό ορισμένων ορυκτών, ειδικά εκείνων που βρίσκονται συνήθως ως ιζήματα ή προϊόντα αλλοίωσης.
 12. Ηλεκτρικές ιδιότητες: Ορισμένα ορυκτά παρουσιάζουν ηλεκτρικές ιδιότητες, όπως αγωγιμότητα, πιεζοηλεκτρισμός (δημιουργία ηλεκτρικού φορτίου όταν υποβάλλονται σε πίεση) και πυροηλεκτρισμός (δημιουργία ηλεκτρικού φορτίου όταν υπόκεινται σε αλλαγές θερμοκρασίας). Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστικές δοκιμές για ορισμένα μέταλλα.
 13. Φθορισμός: Ο φθορισμός είναι η ιδιότητα ορισμένων ορυκτών να εκπέμπουν ορατό φως όταν εκτίθενται στο υπεριώδες φως (UV). Αυτή η ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική ιδιότητα για αναγνώριση, καθώς διαφορετικά ορυκτά παρουσιάζουν διαφορετικά χρώματα ή εντάσεις φθορισμού.
 14. Αντίδραση σε οξέα: Ορισμένα μέταλλα αντιδρούν με οξέα, προκαλώντας αναβρασμό ή αφρισμό. Για παράδειγμα, ο ασβεστίτης αντιδρά με το υδροχλωρικό οξύ, παράγοντας φυσαλίδες αερίου διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική δοκιμή για τον εντοπισμό ορυκτών που είναι ανθρακικά ορυκτά ή περιέχουν ανθρακικές ακαθαρσίες.

Αυτές είναι μερικές από τις φυσικές ιδιότητες των ορυκτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό τους. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι καμία μεμονωμένη ιδιότητα δεν είναι επαρκής για την ταυτοποίηση και συχνά απαιτείται συνδυασμός πολλαπλών ιδιοτήτων για την ακριβή αναγνώριση των ορυκτών.

Διαβάστε περισσότερα για

Οπτικές Ιδιότητες Ορυκτών

Οι οπτικές ιδιότητες των ορυκτών αναφέρονται στη συμπεριφορά τους ως απόκριση στο φως, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μεταδίδουν, απορροφούν, αντανακλούν και διαθλούν το φως. Αυτές οι ιδιότητες μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την ταυτοποίηση και τον χαρακτηρισμό των ορυκτών. Ακολουθούν ορισμένες βασικές οπτικές ιδιότητες των ορυκτών:

 1. Διαφάνεια: Η διαφάνεια αναφέρεται στην ικανότητα ενός ορυκτού να μεταδίδει φως. Τα ορυκτά μπορεί να είναι διαφανή (επιτρέποντας στο φως να περάσει με λίγη ή καθόλου σκέδαση), ημιδιαφανή (επιτρέποντας στο φως να περάσει αλλά διασκορπίζοντας το) ή αδιαφανή (δεν αφήνουν κανένα φως να περάσει μέσα). Η διαφάνεια συχνά αξιολογείται τοποθετώντας ένα δείγμα ορυκτού σε μια πηγή φωτός και παρατηρώντας το βαθμό στον οποίο το φως διέρχεται.
 2. Χρώμα: Το χρώμα είναι μια από τις πιο εμφανείς οπτικές ιδιότητες των ορυκτών και μπορεί να ποικίλλει ευρέως ανάλογα με τη χημική σύνθεση και τις ακαθαρσίες που υπάρχουν σε ένα ορυκτό. Τα ορυκτά μπορούν να παρουσιάσουν μια μεγάλη γκάμα χρωμάτων, όπως λευκό, γκρι, μαύρο, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε και βιολετί. Το χρώμα μπορεί να προκληθεί από την παρουσία συγκεκριμένων ορυκτών συστατικών ή από την απορρόφηση, την ανάκλαση ή τη σκέδαση του φωτός.
 3. Λάμψη: Η λάμψη αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ένα ορυκτό αντανακλά το φως. Τα ορυκτά μπορεί να έχουν μεταλλική λάμψη (που μοιάζει με τη λάμψη του μετάλλου), μη μεταλλική λάμψη (όπως υαλώδες, μαργαριταρένιο, μεταξένιο, λιπαρό ή ρητινώδες) ή συνδυασμό και των δύο. Η λάμψη παρατηρείται συχνά κοιτάζοντας την επιφάνεια ενός ορυκτού δείγματος υπό φως και σημειώνοντας τον τρόπο με τον οποίο αντανακλά το φως.
 4. Δείκτης διάθλασης: Ο δείκτης διάθλασης είναι ένα μέτρο του πόσο ένα ορυκτό επιβραδύνει ή λυγίζει το φως καθώς περνά μέσα από αυτό. Ορυκτά με διαφορετικές χημικές συνθέσεις μπορούν να έχουν διαφορετικούς δείκτες διάθλασης, οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν χρησιμοποιώντας ένα διαθλασίμετρο. Ο δείκτης διάθλασης είναι μια σημαντική ιδιότητα για τον εντοπισμό και τη διάκριση των ορυκτών, καθώς μπορεί να παρέχει πληροφορίες για τη σύστασή τους και την κρυσταλλική δομή τους.
 5. birefringence: Η διπλή διάθλαση, γνωστή και ως διπλή διάθλαση, είναι η ιδιότητα ορισμένων ορυκτών να χωρίζουν μια μεμονωμένη ακτίνα φωτός σε δύο ακτίνες με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να παρατηρηθεί χρησιμοποιώντας ένα πολωτικό μικροσκόπιο και μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την κρυσταλλική δομή και σύνθεση ενός ορυκτού.
 6. Pleochroism: Ο πλεοχρωισμός είναι η ιδιότητα ορισμένων ορυκτών να εμφανίζουν διαφορετικά χρώματα όταν τα βλέπουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να παρατηρηθεί χρησιμοποιώντας ένα πολωτικό μικροσκόπιο και μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον προσανατολισμό και τη σύνθεση των κρυστάλλων ενός ορυκτού.
 7. Οπτική ορυκτολογία: Η οπτική ορυκτολογία είναι η μελέτη ορυκτών χρησιμοποιώντας μικροσκοπία πολωμένου φωτός. Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την παρατήρηση της συμπεριφοράς του φωτός καθώς περνά μέσα από ένα λεπτό τμήμα ενός ορυκτού κάτω από πολωμένο φως, το οποίο μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις οπτικές ιδιότητες, την κρυσταλλική δομή και τη σύνθεση του ορυκτού.
 8. Πλειοχρωικό φωτοστέφανο: Το πλειοχρωμικό φωτοστέφανο είναι ένας δακτύλιος διαφορετικού χρώματος ορυκτών που περιβάλλει ένα ραδιενεργό ορυκτό σε ένα ορυκτό ξενιστή. Αυτό το φαινόμενο προκαλείται από την ακτινοβολία από το ραδιενεργό ορυκτό που καταστρέφει το κρυσταλλικό πλέγμα των γύρω ορυκτών, οδηγώντας σε ένα χαρακτηριστικό μοτίβο αλλαγής χρώματος. Τα πλειοχρωικά φωτοστέφανα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης της παρουσίας ραδιενεργών ορυκτών σε ένα ορυκτό δείγμα.
 9. Διασπορά: Η διασπορά αναφέρεται στην ικανότητα ενός ορυκτού να διαχωρίζει το φως στα συστατικά του χρώματα, παρόμοια με το πώς το φως διαχωρίζεται σε ένα ουράνιο τόξο από ένα πρίσμα. Η διασπορά μπορεί να παρατηρηθεί ως διαφορά στον βαθμό κάμψης ή διάθλασης διαφορετικών χρωμάτων φωτός όταν διέρχεται από ένα ορυκτό. Ορισμένα ορυκτά, όπως το διαμάντι, έχουν ισχυρή διασπορά, με αποτέλεσμα ένα εφέ «φωτιάς» ή παιχνιδιού χρωμάτων.
 10. Φθορισμός: Ο φθορισμός είναι η ιδιότητα ορισμένων ορυκτών να εκπέμπουν ορατό φως όταν εκτίθενται στο υπεριώδες φως (UV). Αυτή η ιδιότητα μπορεί να παρατηρηθεί χρησιμοποιώντας μια λάμπα UV ή μια πηγή φωτός UV και διαφορετικά ορυκτά μπορεί να εμφανίσουν διαφορετικά χρώματα φθορισμού. Ο φθορισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική ιδιότητα για την αναγνώριση συγκεκριμένων ορυκτών, καθώς δεν παρουσιάζουν όλα τα ορυκτά φθορισμό.
 11. Φωσφορισμός: Ο φωσφορισμός είναι ένα φαινόμενο παρόμοιο με τον φθορισμό, αλλά με καθυστερημένη εκπομπή φωτός μετά την αφαίρεση της πηγής φωτός UV. Ορισμένα ορυκτά μπορεί να εμφανίσουν φωσφορισμό, όπου συνεχίζουν να εκπέμπουν ορατό φως για σύντομο χρονικό διάστημα ακόμη και μετά την απενεργοποίηση της πηγής φωτός UV. Ο φωσφορισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστική ιδιότητα για τον εντοπισμό συγκεκριμένων ορυκτών.
 12. ιριδισμό: Η ωχρότητα είναι ένα φαινόμενο όπου ένα ορυκτό φαίνεται να αλλάζει χρώμα ή να παρουσιάζει ένα παιχνίδι χρωμάτων όταν το βλέπουμε από διαφορετικές γωνίες ή υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού. Η οπαλίαση προκαλείται από την παρεμβολή και τη σκέδαση του φωτός μέσα στη δομή του ορυκτού και μπορεί να παρατηρηθεί σε ορυκτά όπως το οπάλιο.

Διαβάστε Περισσότερα

Ταξινόμηση ορυκτών

Τα ορυκτά μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους με βάση διαφορετικά κριτήρια, όπως η χημική τους σύνθεση, η κρυσταλλική δομή, οι φυσικές ιδιότητες και ο τρόπος σχηματισμού τους. Ακολουθούν ορισμένες κοινές ταξινομήσεις ορυκτών:

 1. χημική σύνθεση: Τα ορυκτά μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τη χημική τους σύνθεση, η οποία αναφέρεται στα στοιχεία και τις αναλογίες τους που υπάρχουν στο ορυκτό. Για παράδειγμα, τα ορυκτά μπορούν να ταξινομηθούν ως πυριτικά (που περιέχουν πυρίτιο και οξυγόνο), ανθρακικά (που περιέχουν άνθρακα και οξυγόνο), σουλφίδια (που περιέχουν θείο), οξείδια (που περιέχουν οξυγόνο), αλογονίδια (που περιέχουν αλογόνα όπως χλώριο ή φθόριο) και πολλά άλλα .
 2. Κρυσταλλική δομή: Τα ορυκτά μπορούν επίσης να ταξινομηθούν με βάση την κρυσταλλική τους δομή, η οποία αναφέρεται στη διάταξη των ατόμων ή των ιόντων στην εσωτερική δομή του ορυκτού. Ορισμένες κοινές κρυσταλλικές δομές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κυβικές, τετραγωνικές, ορθορομβικές, εξαγωνικές και ρομβοεδρικές. Η κρυσταλλική δομή παίζει σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων των ορυκτών, όπως η σκληρότητα, η διάσπαση και οι οπτικές τους ιδιότητες.
 3. Φυσικές ιδιότητες: Τα ορυκτά μπορούν να ταξινομηθούν με βάση τις φυσικές τους ιδιότητες, όπως σκληρότητα, διάσπαση, χρώμα, ραβδώσεις, λάμψη, ειδικό βάρος και άλλα. Για παράδειγμα, τα ορυκτά μπορούν να ταξινομηθούν ως μεταλλικά ορυκτά (που περιέχουν μεταλλικά στοιχεία), μη μεταλλικά ορυκτά (που δεν περιέχουν μεταλλικά στοιχεία) και πολύτιμους λίθους (πολύτιμα ή ημιπολύτιμα ορυκτά που χρησιμοποιούνται στα κοσμήματα).
 4. Τρόπος σχηματισμού: Τα ορυκτά μπορούν επίσης να ταξινομηθούν με βάση τον τρόπο σχηματισμού τους, ο οποίος αναφέρεται στις γεωλογικές διεργασίες που οδήγησαν στον σχηματισμό τους. Ορισμένοι συνήθεις τύποι ορυκτών με βάση τον τρόπο σχηματισμού τους περιλαμβάνουν πυριγενή ορυκτά (που σχηματίζονται από στερεοποίηση λιωμένου μάγματος ή λάβας), ιζηματογενή ορυκτά (που σχηματίζονται από τη συσσώρευση και ενοποίηση ιζημάτων) και μεταμορφωμένα ορυκτά (που σχηματίζονται από την αλλοίωση προϋπάρχοντος ορυκτά μέσω θερμότητας, πίεσης ή χημικών αντιδράσεων).
 5. Οικονομική αξία: Τα ορυκτά μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την οικονομική τους αξία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ορυκτά που εξάγονται για την περιεκτικότητά τους σε μέταλλα και χρησιμοποιούνται σε διάφορες βιομηχανικές διεργασίες. Για παράδειγμα, τα ορυκτά μπορούν να ταξινομηθούν ως ορυκτά μεταλλεύματος (ορυκτά που περιέχουν πολύτιμα στοιχεία ή ορυκτά που μπορούν να εξαχθούν οικονομικά), ορυκτά γάγγας (ορυκτά χωρίς οικονομική αξία που σχετίζονται με ορυκτά μεταλλεύματος) και βοηθητικά ορυκτά (μικρά ορυκτά που απαντώνται σε μικρές ποσότητες αλλά δεν έχουν οικονομική σημασία).

Αυτοί είναι μερικοί από τους συνήθεις τρόπους ταξινόμησης των ορυκτών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ορυκτά μπορούν να ανήκουν σε πολλαπλές ταξινομήσεις, καθώς μπορεί να έχουν διαφορετικές χημικές συνθέσεις, κρυσταλλικές δομές, φυσικές ιδιότητες και τρόπους σχηματισμού. Η ταξινόμηση των ορυκτών είναι ένα σύνθετο και πολυεπιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνει τη μελέτη διαφόρων πτυχών της ορυκτολογίας, της γεωλογίας, της χημείας και της επιστήμης των υλικών.

Χημική σύνθεση ορυκτών και ομάδων ορυκτών

Τα ορυκτά είναι φυσικές, ανόργανες στερεές ουσίες με καθορισμένη χημική σύσταση και κρυσταλλική δομή. Ταξινομούνται με βάση τη χημική τους σύσταση, η οποία αναφέρεται στα στοιχεία και τις αναλογίες τους που υπάρχουν στο ορυκτό. Ακολουθούν ορισμένες κοινές χημικές συνθέσεις ορυκτών και οι αντίστοιχες ομάδες ορυκτών τους:

 1. Πυριτικά: Τα πυριτικά είναι η πιο άφθονη ομάδα ορυκτών και αποτελούν πάνω από το 90% του φλοιού της Γης. Αποτελούνται από πυρίτιο (Si) και οξυγόνο (O) ως κύρια στοιχεία τους, μαζί με άλλα στοιχεία όπως αλουμίνιο (Al), ασβέστιο (Ca), κάλιο (K), νάτριο (Na) και άλλα. Παραδείγματα πυριτικών ορυκτών περιλαμβάνουν χαλαζία, άστριο, μαρμαρυγία και αμφίβολο.
 2. Ανθρακικά: Τα ανθρακικά είναι ορυκτά που αποτελούνται από το ανθρακικό ιόν (CO3) σε συνδυασμό με ιόντα μετάλλων, όπως το ασβέστιο (Ca), το μαγνήσιο (Mg) και ο σίδηρος (Fe). Παραδείγματα ανθρακικών ορυκτών περιλαμβάνουν ασβεστίτη, δολομίτη και σιδέρίτη.
 3. Σουλφίδια: Τα σουλφίδια είναι ορυκτά που αποτελούνται από θείο (S) σε συνδυασμό με μεταλλικά ιόντα, όπως σίδηρο (Fe), μόλυβδο (Pb), χαλκό (Cu) και ψευδάργυρο (Zn). Παραδείγματα θειούχων ορυκτών περιλαμβάνουν πυρίτη, γαλένα, χαλκοπυρίτη και φαλερίτη.
 4. Οξείδια: Τα οξείδια είναι ορυκτά που αποτελούνται από οξυγόνο (O) σε συνδυασμό με μεταλλικά ιόντα, όπως ο σίδηρος (Fe), το αλουμίνιο (Al) και το τιτάνιο (Ti). Παραδείγματα ορυκτών οξειδίων περιλαμβάνουν αιματίτη, μαγνητίτη και κορούνδιο.
 5. Χαλίδες: Τα αλογονίδια είναι ορυκτά που αποτελούνται από ιόντα αλογόνου, όπως το χλώριο (Cl) ή το φθόριο (F), σε συνδυασμό με ιόντα μετάλλων, όπως το νάτριο (Na), το ασβέστιο (Ca) και το κάλιο (K). Παραδείγματα ορυκτών αλογονιδίων περιλαμβάνουν αλίτη (πετροκάλαμο), φθορίτη και συλβίτη.
 6. Θειικά: Τα θειικά είναι μέταλλα που αποτελούνται από το θειικό ιόν (SO4) σε συνδυασμό με ιόντα μετάλλων, όπως το ασβέστιο (Ca), το βάριο (Ba) και το στρόντιο (Sr). Παραδείγματα θειικών ορυκτών περιλαμβάνουν γύψο, βαρίτη και ανυδρίτη.
 7. Φωσφορικά: Τα φωσφορικά είναι μέταλλα που αποτελούνται από το φωσφορικό ιόν (PO4) σε συνδυασμό με ιόντα μετάλλων, όπως ασβέστιο (Ca), μαγνήσιο (Mg) και σίδηρο (Fe). Παραδείγματα φωσφορικών ορυκτών περιλαμβάνουν τον απατίτη, τον τυρκουάζ και τον κυματίτη.
 8. Εγγενή στοιχεία: Τα εγγενή στοιχεία είναι ορυκτά που αποτελούνται από ένα μόνο στοιχείο στη φυσική του μορφή, όπως ο χρυσός (Au), ο άργυρος (Ag), ο χαλκός (Cu) και το θείο (S). Παραδείγματα φυσικών ορυκτών στοιχείων περιλαμβάνουν ψήγματα χρυσού, ασημένια σύρματα και κρυστάλλους χαλκού.

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα των χημικών συνθέσεων των ορυκτών και των αντίστοιχων ομάδων ορυκτών τους. Υπάρχουν πολλές άλλες ομάδες ορυκτών με μοναδικές χημικές συνθέσεις και τα ορυκτά μπορούν επίσης να έχουν πολύπλοκες συνθέσεις με πολλά στοιχεία παρόντα. Η χημική σύνθεση ενός ορυκτού παίζει καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων, της κρυσταλλικής δομής και των συνολικών χαρακτηριστικών του.

Εγγενή στοιχεία

Εγγενή στοιχεία είναι η κατηγορία των φυσικών στοιχείων. Τα περισσότερα ορυκτά αποτελούνται από μείγματα χημικών παραγόντων. Σε αυτό το ίδρυμα ένα μόνο στοιχείο ακριβώς όπως το χαλκός αποδεδειγμένα εδώ καθορίζονται σε μια φυσικά φυσική μορφή.

Πυριτικά

Πυριτικά αποτελούν τη σημαντικότερη οργάνωση ορυκτών. Τα πυριτικά είναι κατασκευασμένα από μέταλλα αναμεμειγμένα με πυρίτιο και οξυγόνο. Υπάρχουν μεγαλύτερα πυριτικά από όλα τα άλλα ορυκτά μαζί μικρό στα αριστερά είναι ένα μέλος αυτής της ομάδας.


Νεσοπυριτικά ή ορθοπυριτικά, έχουν το ορθοπυριτικό ιόν, το οποίο αντιπροσωπεύει απομονωμένα (νησιωτικά) [SiO4]τέσσερα-τετράεδρα που μπορεί να σχετίζονται καλύτερα μέσω ενδιάμεσων κατιόντων. Ταξινόμηση Nickel–Strunz. Ο μανδύας είναι ένα παχύ κέλυφος μεταξύ του πυρήνα και του φλοιού.


Σοροπυριτικά, Αυτοί έχουν απομονώσει ομάδες διπλών τετραέδρων με (Si2O7)6- ή σε αναλογία 2:7. Ταξινόμηση Nickel–Strunz: 09.B


Κυκλοπυριτικά: Κυκλοπυριτικά άλατα ή πυριτικά δακτυλίου, έχουν συνδέσει τα τετράεδρα με (ΤxO3x)2x- ή σε αναλογία 1:3. Αυτά υπάρχουν ως 3μελή (Τ3O9)6- και 6μελής (Τ6O18)12- δακτυλίους, όπου το T συμβολίζει ένα τετραεδρικά συντονισμένο κατιόν. Ταξινόμηση Nickel–Strunz: 09.C


Ανοπυριτικά: Είναι δύο τύποι ανοπυριτικών ορυκτών.

 • Μονοπυριτικά μονής αλυσίδας: Πυροξένη ομάδα, ομάδα πυροξενοειδών
 • Μη πυριτικά διπλής αλυσίδας: Αμφιβολία ομάδα

Ανοπυριτικά ή αλυσιδωτά πυριτικά, έχουν αλληλένδετες αλυσίδες πυριτικών τετραέδρων είτε με SiO3, αναλογία 1:3, για μεμονωμένες αλυσίδες ή Si4O11, αναλογία 4:11, για διπλές αλυσίδες. Ταξινόμηση Nickel–Strunz: 09.D


Φυλλοπυριτικά: Φυλλοπυριτικά ή φύλλα πυριτικά, σχηματίζουν παράλληλα φύλλα πυριτικών τετραέδρων με Si2O5 ή αναλογία 2:5. Ταξινόμηση Nickel–Strunz: 09.E. Όλα τα φυλλοπυριτικά ορυκτά είναι ενυδατωμένα, με συνδεδεμένες ομάδες είτε νερού είτε υδροξυλίου.


Τεκτοπυριτικά: Τα τεκτοπυριτικά, ή "πυριτικά πλαισίου", έχουν ένα τρισδιάστατο πλαίσιο πυριτικών τετραέδρων με SiO2 ή αναλογία 1:2. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει σχεδόν το 75% του φλοιού της Γης. Τεκτοπυριτικά, με εξαίρεση τα χαλαζίας ομάδα, είναι αργιλοπυριτικά. Ταξινόμηση Nickel–Strunz: 09.F και 09.G, 04.DA (οικογένεια χαλαζία/πυριτία)

Οξείδια

Οξείδια από τον συνδυασμό ενός χάλυβα με οξυγόνο. Αυτή η ομάδα κυμαίνεται από θαμπά μεταλλεύματα όπως βωξίτης σε πολύτιμους λίθους όπως ρουμπίνια και ζαφείρια. ο μαγνητίτης που απεικονίζεται στα αριστερά είναι μέλος αυτού του ιδρύματος.

Σουλφίδια

Τα σουλφίδια παρασκευάζονται από ενώσεις του θείο συνήθως με ένα μέταλλο. Τείνουν να είναι βαριά και εύθραυστα. Αρκετά κρίσιμα μεταλλεύματα μετάλλων προέρχονται από αυτόν τον οργανισμό όπως το σιδηροπυρίτης που απεικονίζεται εδώ που είναι ένα σίδερο μετάλλευμα.

Θειικά

Θειικά αποτελούνται από ενώσεις θείου σε συνδυασμό με μέταλλα και οξυγόνο. Είναι μια τεράστια οργάνωση ορυκτών που έχουν την τάση να είναι λεία και ημιδιαφανή έτσι βαρυτίνη.

Φωσφορικά

Τα φωσφορικά ορυκτά χαρακτηρίζονται από την τετραεδρική [PO4]τρία- μονάδα, παρά το γεγονός ότι η δομή μπορεί να γενικευθεί και ο φώσφορος αντικαθίσταται με αντιμόνιο, αρσενικό, ή βανάδιο. Το πιο κοινό φωσφορικό είναι το απατίτης ομάδα; Τα μη ασυνήθιστα είδη εντός αυτής της οργάνωσης είναι ο φθοραπατίτης (Ca5(PO4)3F), ο χλωραπατίτης (Ca5(PO4)3Cl) και ο υδροξυλαπατίτης (Ca5(PO4)3(OH)). Τα μέταλλα αυτής της ομάδας είναι τα κύρια κρυσταλλικά συστατικά των δοντιών και των οστών στα σπονδυλωτά.

Χαλίδες

Χαλίδες από στοιχεία αλογόνου όπως χλώριο, βρώμιο, φθόριο και ιώδιο αναμεμειγμένα με στοιχεία χάλυβα. Είναι πολύ λεία και χωρίς δυσκολία διαλυμένα στο νερό. Χαλίτης είναι ένα ευρέως αναγνωρισμένο παράδειγμα αυτού του ιδρύματος. Το χημικό του σύστημα είναι NaCl ή χλωριούχο νάτριο που συνήθως αναφέρεται ως αλάτι γραφείου.

Ανθρακικά

Ανθρακικά είναι ένα σύνολο ορυκτών από άνθρακα, οξυγόνο και μεταλλικό στοιχείο. Αυτό ασβεστίτης που αναφέρεται ως ανθρακικό ασβέστιο είναι το μέγιστο κοινό της ομάδας ανθρακικού.

Mineraloid

Mineraloid είναι η χρονική περίοδος που χρησιμοποιείται για εκείνα τα υλικά που δεν ταιριάζουν έξυπνα στο είδος των οκτώ προπονήσεων. Οπάλιο, τζετ, κεχριμπάρι, και μητέρα του μαργαριτάρι όλα ανήκουν στα ορυκτοειδή.